รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตนางกัลยา มาลัย 053451696 
101บ้านเวียงฝางนายเจตนิพิฐ รอบคอบ 053451565 
104บ้านสันทรายคองน้อยนายมานิตย์ ชัยอินทร์ 053453498 
105บ้านโป่งถืบนายอนนท์ ปัญญาดา 0864203123 
106บ้านหนองตุ้มนายยุทธกร สัจจรัตนพงศ์ 053452013081-469891
107บ้านศรีดอนชัยนายพิพัฒน์ สรรพสุข 053453495 
108บ้านแม่ใจนายศักดิ์ชาย สาริยา 053453478 
109บ้านห้วยบอน    
110บ้านห้วยเฮี่ยนนายณัฐพล แสงอรุณ 053460028 
111ชุมชนบ้านแม่สูนหลวงนางสาวสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล 053346224 
112บ้านปางสักนางธิติลดา มหาพรหม 053346494 
113บ้านแม่สูนน้อยนายสมหมาย มังษา 053460226 
114บ้านต้นส้านนายถวิล ตาสาย 053884916 
115บ้านหนองยาวนายสว่าง ศักดิ์ใหญ่ 053346444 
117บ้านสันป่าแดงนายณัฐภูมิ อินชัยวงศ์ 053364323 
118บ้านแม่งอนกลางนางรัตนาภรณ์ วงศ์พิพัฒนธาดา 053884736 
119บ้านทุ่งหลุกนายนคร เนติพล   
120บ้านยางนายปรัชชญา ใหนาค 053460228 
121เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1นายอุทัย วงค์จันทร์ 053460234 
122บ้านห้วยห้อมนางรัชนีกร นันทะเสน   
123บ้านหนองขวางนายกฤษณพงว์ อุดมมิตร 053884942 
124บ้านหลวงนายพิษณุ วงศ์สูน 053460026 
125เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นายสวัสดิ์ ปันผสม   
126วิรุณเทพนางสาวสายฝน ธงนำชัยเลิศ 053460027 
127บ้านต้นผึ้งนางศรีวรรณ์ ไชยเดช 053452017 
128บ้านหัวฝายนายวุฒิพงษ์ อุ่นอินต๊ะ 0534534800857091994
129บ้านป่าบงนายณัฐกิตติ์ กันทะศร 053453500081-998325
130บ้านโป่งน้ำร้อนว่าที่ร้อยโทเชียงรุ้ง ธิป่าหนาด 053452026 
131บ้านหัวนานายประสิทธิ์ เศรษฐีวรฤทธิ์ 053453482083-322152
132บ้านม่วงชุมนายสิทธิพร นันตาวงค์ 053460023 
133บ้านลานนายวินิจฉัย บุญเทพ 053460024 
134บ้านขอบด้งนายสุนทร เกษเกษี 053450050 
135บ้านม่อนปิ่นนางจิราพร พูลศรี 053451001 
136บ้านเวียงหวายนางวราลักษณ์ อุดมทรัพย์ 053452018 
137วัดนันทารามนายเสน่ห์ นกแก้ว 053451131 
138บ้านสันทรายนายอดิศร แสนแปง 053453516 
139วัดศรีบุญเรืองนางยาใจ ธรรมลังกา 053346604 
140บ้านสันต้นดู่นางศิริพร ขนุนแดง 053969020 
141บ้านห้วยงูกลางนายเฉลิมพร มณีกุล 053451464 
142บ้านสันม่วงนายวุฒิชัย อุดมผล 053884978 
143บ้านแม่ข่านายยงยุทธ ขำคม 053884913 
145บ้านดงป่าลันนางสาวชลลดา วงค์ดาว   
146บ้านสันต้นเปานายชาญปรีชา ชมสวน 053884918 
147บ้านโป่งนกนายสุวินทร์ อุปนันท์ 053346462 
148บ้านห้วยไคร้นายชัชวาล อนาวัน 053969171 
149บ้านแม่คะนายสมบูรณ์ บุญเชิด 053969484 
150บ้านเหมืองแร่นายโสภณ ธิพึง 053969186 
151บ้านปางปอยว่าที่ร้อยตรีจงรักษ์ กันทา 053460025 
152บ้านห้วยหมากเลี่ยม    
201เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9นายสมนึก อินหวัน 053460050 
202บ้านห้วยศาลานายจตุพล อานนท์ 053460052 
203โชติคุณเกษมบ้านเมืองงามนายนิวัฒน์ วิยะ 053229187 
204กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)นายสัญญา ช่างคำมูล 053228310 
205บ้านสุขฤทัยนายสมเพชร ชัยวรรณ์ 053460053 
206ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3นายสายัณห์ ปันสุ 053229379 
207ชุมชนบ้านคายนายพิริยะ โพธิ์ประจำศิล 053473217 
208ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)นายธรรมชัย วงษ์รัตนไตยกูล 053229395 
209บ้านห้วยม่วงนายเอกนรินทร์ คล้ายหริ่ม 053473337 
210บ้านฮ่างต่ำนายยุทธนา วงศ์ใหญ่ 053473339 
211บ้านโละนายวิชิต การีรัตน์ 053377342 
212บ้านสันปอธงนายภาวัช กันธวรรณ์ 053377213 
213บ้านสันต้นหมื้อ  053377343 
214บ้านหลวงนายหัสพงศ์ งานดี   
215บ้านป่าก๊อนายจีระเดช อินทขัติย์   
216บ้านป่าแดงนายสิทธิพงศ์ อุดมทรัพย์ 053460055 
217บ้านดอนชัยนายจรูญ ปันธิยะ 053459079 
218ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)นางอารีย์ โยธา 053459008 
219บ้านปางต้นเดื่อนายประสิทธิ์ สายชม ภู 053229177 
220บ้านสันป่าเหียวนายประชัน กันธะมาลัย 053459492 
221บ้านแม่สาวนายนเรศ สมจันทร์ 053459010 
223บ้านโป่งไฮว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ แสงปัก 053460198 
224บ้านห้วยป่าซางนายเทวิน ธรรมลังกา 053459489 
225บ้านดงนายพงศ์ธันย์ ณ เชียงใหม่ 0534594930861947133
226ชุมชนบ้านแม่ฮ่างนายดุสิต กันทะศักดิ์ 053453493 
227บ้านสันป่าข่านายปริญญา อังกุลดี 053452548 
228วัดห้วยน้ำเย็นนายกวี รักษ์พลอริยคุณ 053459007 
229ไทยทนุบ้านสันต้นดู่นายณัฐพล เงินใส 053460200 
230บ้านท่ามะแกงนายเอกพันธ์ ทนันไชย 053460051 
231บ้านห้วยปูนางสาวทิพวรรณ ปินตา 053459491 
232เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)นางสาวสายใจ สุวรรณ์ 053459494 
233ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8นายชวลิต ชัยชนะ   
234บ้านหนองขี้นกยางนายนิกร ขันเล็ก 053473338 
235ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อยนางสาวยุพา ชัยมงคล 053460057 
236ศึกษานารีอนุสรณ์ 2นายอนุชา นพรัมภา 092612685 
237บ้านห้วยคอกหมูนายปิยะ เงาส่อง 053939860 
301บ้านแม่ขินายสมพงษ์ รักประชา 053870900 
302ชุมชนวัดศรีดงเย็นนายอนัน เมืองบัวผัน 053457021 
303บ้านอ่ายนายฐนิศร์ ฟื้นอินต๊ะศรี 053939848 
304บ้านถ้ำตับเตานายปริญญา ยาประเสริฐ   
305บ้านหัวฝายนายธวัชชัย ต้องใจ 053460246 
306บ้านปงตำ  053457122 
307บ้านห้วยบงนายอรรถพล บุญกลิ่น   
309วัดอรัญญวาสีนายธนพนธ์ ทองดี 053457121 
310วัดบ้านท่านายณรงศักดิ์ โกเสนตอ 053457023 
311บ้านห้วยไผ่นายอุทัย ใจคำปัน 053457022 
312บ้านใหม่หนองบัวนางสมัย คัจฉะภา 053871344081-029965
313บ้านต้นโชคนายสุข จันทร์เสาร์ 053871476 
314บ้านปงวิทยาสรรค์นายเกษมศิษฐ์ อุดมเดช 053457409081-387057
315สันติวนานายวสันต์ หมื่นสอน 053460018089-556105
316บ้านสินชัยนายธีรวิทย์ สุวรรณา 053460241 
317บ้านผาแดงนายเกียรติพงค์ อุ่นใจ 053460240 
318บ้านแม่ทะลบนางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์ 053457572 
319วัดป่าแดงนายแสงชัย ภิรารักษ์ 053457284 
320บ้านป่างิ้วนายอนุชา ยาประเสริฐ 053457765 
321บ้านห้วยต้นตองนายเอกชัย ถามณี   
322บ้านเวียงผาพัฒนา    
401บ้านป่าบง  053455757 
402วัดจอมคีรี  053455178 
403บ้านแม่นะนายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย 053455072 
404บ้านสบคาบนางประกายดาว ใจคำปัน 053460254 
405บ้านแม่อ้อในนางสาววรรณา เอกตะ 053460253 
406วัดปางมะโอ  053460252 
407บ้านแม่แมะ    
408บ้านสันป่าเกี๊ยะนายศราวุธ เมืองมูล  083390753
409บ้านทุ่งละครนางสาวพจนา ธุระนนท์ 053455761 
410บ้านดอนนายรณชัย โถดอก 0534550750861144274
411ชุมชนบ้านวังจ๊อมนายสมบูรณ์กฤช แดงฟู 053455191084-741476
412บ้านถ้ำนางลำพันธ์ ราษี 053456470 
413บ้านเชียงดาว  053455073 
414บ้านทุ่งหลุกนายวิเชียร จันทร์แดง   
415ชุมชนบ้านเมืองงายนายบรรเจิด วิมลสุจริต 053375122 
416บ้านใหม่นายจักรวาล จารุรัตนพงษ์ 053375250 
417บ้านห้วยทรายขาวนายประภาส เกาะกาใต้ 071927612 
418พัฒนาต้นน้ำขุนคองนางสาวประภาพร กิติ 053460007 
420บ้านแม่กอนใน  053460008 
421บ้านทุ่งข้าวพวงนายโสภณ ท้าวแก้ว 053261428 
422บ้านออนนายนิติ วุฒิธนากรกุล   
423บ้านปางเฟืองนางสมศรี เลายี่ปา 053261480 
424บ้านแม่ป๋ามนายสุชาติ ขุนน้ำ   
425บ้านปางมะเยา  053460013 
426มิตรมวลชนเชียงใหม่  053293544 
427บ้านห้วยจะค่าน ต.ช.ด.อนุสรณ์นายคำจันทร์ เรือนธนวงษ์ 053460011 
428บ้านเมืองคองนายอุทัย เลิศกุลทิพย์   
429บ้านวังมะริวนายพรศิริ อิ่มสมบัติ 069196793 
430บ้านหนองบัวนายธีรนันต์ ชุ่มใจ 053460258 
431ดอยสามหมื่นนายณัฐพงษ์ อาภรณ์ 053460014089-261254
432บ้านเมืองนะนายสุพรรณ ปันทะยศ   
433บ้านอรุโณทัยนายจรัล ถาวร 053497041 
434แกน้อยศึกษานายพัฒน์อนิญช์ ตระกูลอินคอม 053460015 
435บ้านหนองเขียวนายภานุรังษี คงธนกฤตกร 053497058 
436โครงการหลวงแกน้อยนายประสงค์ ต๊ะมูล 0534602570851060748
437บ้านรินหลวงนางสาววิภาดา วิระกุล   
438บ้านนาหวายว่าที่ร้อยตรีนพดล ใจแช่ม   
439เบญจม 2 บ้านน้ำรูนายปัณณวิชญ์ ฐานันดรวิไล 053460255 
441บ้านปางแดงนายชัชวาล พวงทอง   
501บ้านกองลมนายเพิก พงษ์ไทย 053477063 
502บ้านเวียงแหงว่าที่ร้อยเอกเสกสันต์ ครองสมบัติ 053477296 
503บ้านนามนนางจีรนันท์ กันป้อ 053460060089-855383
504บ้านเปียงหลวงนายวรสิทธิ์ ยาวิลาศ 053476089 
505บ้านจองนายวรรณ์ชัย จองแก 053460059 
506บ้านห้วยไคร้นายศรีทน จองเซ 053460091 
507บ้านม่วงป๊อกนายมานพ บุญมา 053460061 
508บ้านปางป๋อ  053460062 
509รัฐราษฎร์อุปถัมภ์นายอำนาจ บำเรอจิตต์ 0534760901