ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางบัวทิพย์ เบี้ยขาวบ้านอรุโณทัยโรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป.นครนายก
2นางสาวพัชราวดี บุญมาสืบบ้านสุขฤทัยโรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
3นางสาวเหมือนฝัน พิจารย์เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป.เชียงราย เขต 3
4นายจเร ภัสดาภรณ์ชุมชนวัดศรีดงเย็นโรงเรียนบ้านบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 สพป.สกลนคร เขต 3
5นายอาคม เดชคุณมากบ้านขอบด้งโรงเรียนวัดดอนจั่น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
6นายอณา ชัยวรรณาบ้านแม่สูนน้อยโรงเรียนบ้านทาเหนือวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
7นางเสาวคนธ์ แสนวิไลบ้านโป่งนกโรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
8นางสาวจิราพร เวชสุคำบ้านใหม่หนองบัวโรงเรียนพานเหนือวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
9นางสาวกานต์ชนก บุดดีบ้านห้วยไผ่โรงเรียนบ้านปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 4
10นายจามร ชุนสายไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)โรงเรียนวัดสุขกร สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11นายประชิต จันทร์เรืองบ้านม่วงป๊อกโรงเรียนบ้านบ่อเตย สพป.สงขลา เขต 3
12นางสาวกชนุช ศักดิ์เฉลิมกุลบ้านหัวนาโรงเรียนบ้านมะหินหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
13นางเครือวัลย์ อยู่เป็งบ้านใหม่โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) สพป.แพร่ เขต 2
14นางสุกัญญา มะโนโฮ้งเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1โรงเรียนบ้านค้างคำปัน สพป.แพร่ เขต 2
15นางพรหมภัสสร กิตติกุลสุวรรณพัฒนาต้นน้ำขุนคองโรงเรียนบ้านสบป้าก สพป.แพร่ เขต 2
16นางสาวสุธาธินี อุดมบ้านม่วงชุมโรงเรียนบ้านองสิต สพป.กาญจนบุรี เขต 1
17นางนนท์ธิชา โลชาบ้านอรุโณทัยโรงเรียนวัดสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2
18นางเพ็ญศรี ศรีมาวัดจอมคีรีโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
19นางสาวกนกวลี ชัยชะนะบ้านเปียงหลวงโรงเรียนบ้านทับเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
20นายนันทพัทธ์ ยะสง่าไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1
21นายอภิชาติ ราชสักบ้านแม่แมะโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สพป.ลำพูน เขต 1
22นางสาวเอี่ยมศิริ ธิยะบ้านปางต้นเดื่อโรงเรียนบ้านแม่ป้อก สพป.ลำพูน เขต 2
23นายวิษณุ แสนเมืองมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตถึงแก่กรรม