ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวรรษะ วงศ์ศักดิ์บ้านใหม่หนองบัวลาออกจากราชการ 
2นายทนงศักดิ์ เนตรสมบูรณ์บ้านปงวิทยาสรรค์ลาออกจากราชการ 
3นางขนิษฐา ลัมจันทร์บ้านห้วยม่วงลาออกจากราชการ