ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชวัลวิทย์ พรหมพินิจนันท์ดอยสามหมื่นโรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สพป.เชียงราย เขต 2
2นางสาวธัญญารัตน์ อินถาประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป.เชียงราย เขต 2
3นางสาวมณีนุช คำมีไทยทนุบ้านสันต้นดู่โรงเรียนบ้านผาขวางวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1
4นางมยุรา วรรณวัตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตเกษียณอายุ 
5นายทรชิต ร่วมจิตรบ้านแม่ใจเกษียณอายุ 
6นายกฤษดา มาตรวชิระวัดศรีบุญเรืองเกษียณอายุ 
7นายจุมพล กันจินะบ้านสบคาบเกษียณอายุ 
8นายสันติ จันทะแจ้งบ้านถ้ำเกษียณอายุ 
9นายทินกร พันธุ์เภาบ้านทุ่งหลุกเกษียณอายุ 
10นายวิจักขณ์ ตัวสมดอยสามหมื่นเกษียณอายุ 
11นายฉลอง จันทร์เภาบ้านนามนเกษียณอายุ 
12นายธีรพล เนียมทรัพย์บ้านแม่ทะลบเกษียณอายุ 
13นายชลอ สิรชาญวิทย์บ้านอ่ายเกษียณอายุ 
14นางเครือวัลย์ เทพสมรสวัดจอมคีรีเกษียณอายุ 
15นายทวีชัย สุริวรรณชุมชนบ้านวังจ๊อมเกษียณอายุ 
16นางวิลาวัลย์ เจริญเกตุบ้านเชียงดาวเกษียณอายุ 
17นางนิตยา รัตนธรรมบ้านหนองยาวเกษียณอายุ 
18นางแสงหล้า ไทยวงษ์บ้านแม่สาวเกษียณอายุ 
19นางปิยะนาถ ธรรมสิทธิ์บ้านห้วยป่าซางเกษียณอายุ 
20นางเกษร วุฒิรัตน์เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)เกษียณอายุ 
21นางจงจิตต์ น้ำคำบ้านโป่งถืบเกษียณอายุ 
22นางภรณ์พรรณา จันทร์ทิพย์บ้านห้วยบอนเกษียณอายุ 
23นายบุญช่วย นันตาชุมชนบ้านแม่สูนหลวงเกษียณอายุ 
24นายจำรัส พรหมแก้วบ้านม่วงชุมเกษียณอายุ 
25นายทวี นันทศักดิ์บ้านห้วยหมากเลี่ยมเกษียณอายุ 
26นางสาวนงคราญ ใหม่หลวงกาศบ้านสันป่าข่าเกษียณอายุ 
27นางจิระภา กัณธียาภรณ์บ้านปงตำเกษียณอายุ 
28นายวิเชียร กิตติวรเชฏฐ์วัดบ้านท่าเกษียณอายุ 
29นางเพลินพิศ เรืองอ่อนบ้านแม่นะเกษียณอายุ 
30นางอรวรรณ แก้วมณีบ้านทุ่งละครเกษียณอายุ 
31นายเฉลิม พยาราษฎร์บ้านเชียงดาวเกษียณอายุ 
32นางสาวกัลยาณี สมใจดีบ้านเชียงดาวเกษียณอายุ 
33นางนารินทร์พร วัชรธนาพัฒน์บ้านเชียงดาวเกษียณอายุ 
34นายบุญเสริม น้อยสุวรรณบ้านปางแดงเกษียณอายุ 
35นายวศิลป์ แก้วก๊อบ้านห้วยทรายขาวเกษียณอายุ 
36นางพูนศรี ประภาพรหมบ้านทุ่งข้าวพวงเกษียณอายุ 
37นางสมศรี อายุมั่นบ้านทุ่งข้าวพวงเกษียณอายุ 
38นางสายสมร อินต๊ะเสนบ้านทุ่งข้าวพวงเกษียณอายุ 
39นายบุญเลิศ พงษ์ปวงบ้านปางเฟืองเกษียณอายุ 
40นางสาวดวงสมร เมฆะมานุรักษ์บ้านอรุโณทัยเกษียณอายุ 
41นางสุดารัตน์ ฐิลานันท์บ้านอรุโณทัยเกษียณอายุ 
42นางวรรณวดี ไชยชนะบ้านอรุโณทัยเกษียณอายุ 
43นายนเรศ กันธมาแกน้อยศึกษาเกษียณอายุ 
44สิบตรีสมจิตร บุญแต่งบ้านเวียงฝางเกษียณอายุ 
45นางบัวจันทร์ พุทธสอนบ้านเวียงฝางเกษียณอายุ 
46นางวนิดา กาใจคำบ้านหนองยาวเกษียณอายุ 
47นางชัชวาลย์ เลิศประเสริฐบ้านหนองยาวเกษียณอายุ 
48นางวนิช พีรวรรธนเมธาวีเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1เกษียณอายุ 
49นางอาภรณ์ เขื่อนเพชรวัดศรีบุญเรืองเกษียณอายุ 
50นางอรพิน ฟองสมุทรบ้านห้วยงูกลางเกษียณอายุ 
51นายทิวา จันทะเจริญบ้านสันต้นเปาเกษียณอายุ 
52นายวิชัย ดรุณกานต์บ้านโป่งนกเกษียณอายุ 
53นายสงคราม ภิญโญบ้านปางปอยเกษียณอายุ 
54นายสมพร ไชยรังประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)เกษียณอายุ 
55นางปนัดดา กองกายบ้านฮ่างต่ำเกษียณอายุ 
56นางอำไพ พรหมโนบ้านหลวงเกษียณอายุ 
57นางสาวจันทร์ผ่อง พลฤทธิ์ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)เกษียณอายุ 
58นางพัชรินทร์ สมดุลยาวาทย์บ้านแม่สาวเกษียณอายุ 
59นางสาวธัญลักษณ์ หาญรัตนชัยกุลบ้านห้วยป่าซางเกษียณอายุ 
60นางนิศานาถ เที่ยงออนบ้านห้วยปูเกษียณอายุ 
61นายกำชัย พะพู่บ้านกองลมเกษียณอายุ 
62นายมนูญ ทวีคุณบ้านเวียงแหงเกษียณอายุ 
63นางธันยนันท์ สินธีรโรจน์บ้านเวียงแหงเกษียณอายุ 
64นายนคร เรือนแก้วบ้านห้วยไคร้เกษียณอายุ 
65นายดนัย ศิริชุมชนวัดศรีดงเย็นเกษียณอายุ 
66นางปารณีย์ แว่นฟ้าชุมชนวัดศรีดงเย็นเกษียณอายุ 
67นายเฉลิม หน่อแก้วชุมชนวัดศรีดงเย็นเกษียณอายุ 
68นางเกศริน วรรณวาสน์บ้านหัวฝายเกษียณอายุ 
69นายถนัดกิจ นามเกิดสันติวนาเกษียณอายุ 
70นางประทุมศรี กันจินะบ้านป่างิ้วเกษียณอายุ 
71นายมานิตย์ วังโสบ้านแม่ป๋ามเกษียณอายุ 
72นางเสาร์คำ แสนทาโจเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)เกษียณอายุ 
73นายอรุณ ปัญญาชัยโชติคุณเกษมบ้านเมืองงามเกษียณอายุ 
74นายประยุทธ์ สุริยาบ้านดงเกษียณอายุ 
75นายสมัย สุวรรณ์สันติวนาเกษียณอายุ 
76นายจรินทร์ วรรณาบ้านแม่ขิเกษียณอายุ 
77นายณรงค์ยศ สุวรรณราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตลาออกจากราชการ 
78นางสาวกมลลักษณ์ พรมศักดิ์ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)ลาออกจากราชการ