ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวรพจน์ กัณธียาภรณ์วัดป่าแดงลาออกจากราชการ 
2นายสำราญ พงษ์ปวงบ้านปางป๋อลาออกจากราชการ 
3นายประดิษฐ์ ลุนศรีทองบ้านสันต้นดู่ลาออกจากราชการ 
4นางสาวจันทร์หอม ไชยริมเวียงบ้านแม่ข่าลาออกจากราชการ 
5นางนงคราญ บุญทาไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)ลาออกจากราชการ 
6นายสิงหา อินต๊ะวงศ์บ้านปางปอยถึงแก่กรรม