ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวกัญญารัตน์ แก้วเกตุวัดป่าแดงโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต 2
2นายกิตติธัช แสงกิตติพัฒนาต้นน้ำขุนคองโรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป.ตาก เขต 2
3นางสาวแสงระวี ศรีทาชุมชนวัดศรีดงเย็นโรงเรียนบ้านแม่ตื๋นวิทยาคม สพม.34
4นายณัฐพันธ์ ยิฏฐะสิริโชติคุณเกษมบ้านเมืองงามโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.34
5นางฤทัยรัตน์ กุศลินมงคลประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
6นางสาวจุฑามาศ พวงจันทร์ต๊ะบ้านห้วยม่วงโรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
7นางเดือนฉาย ต๊ะมาบ้านแม่อ้อในโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
8นางสาวอัจฉราภรณ์ ธุระกิจบ้านห้วยคอกหมูโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
9นางณิชชารีย์ พูนพัฒนสุวรรณบ้านเวียงฝางโรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2
10นางสาวศรัณภรณ์ สุภาษาบ้านเมืองนะโรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
11นางสาวยานุมาศ ยศเรือนคำรัฐราษฎร์อุปถัมภ์โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
12นายคณิน นนทศิลาบ้านเปียงหลวงโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
13นางสาวศิริมาศ ศิริธนาครบ้านแม่สาวโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
14นางสาวกรรณิการ์ กิตติจริยาบ้านอรุโณทัยโรงเรียนวัดร้องอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
15นางสาวปิยาภรณ์ ยี่พรหมรัฐราษฎร์อุปถัมภ์โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
16นางสาววงเดือน ครินชัยบ้านเปียงหลวงโรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป.เชียงใหม่ เขต 1
17นางนันท์นภัส คำเขียวบ้านดอนโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
18นายนพนันท์ ขัดเงางามบ้านใหม่โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 สพปเชียงใหม่ เขต 2
19นางณฐมน คงวงษ์บ้านห้วยจะค่าน ต.ช.ด.อนุสรณ์โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรราษฎร์) สพป.เชียงใหม่ เขต 4
20นายอังกูร มูลสวัสดิ์บ้านห้วยจะค่าน ต.ช.ด.อนุสรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป.เชียงใหม่ เขต 4
21นางสาวภัทริน เทศชาติบ้านอรุโณทัยโรเงรียนวัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
22นางสาวสุธรรม ยาริมูลบ้านสุขฤทัยโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์) สพป.เชียงใหม่ เขต 4
23นางอภิญญา เอื้อกุศลสมบูรณ์บ้านอรุโณทัยโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย สพป.เชียงใหม่ เขต 4
24นายภาคภูมิ วงศ์วรรณาบ้านสันต้นหมื้อโรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 4
25นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วบ้านป่าก๊อโรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 4
26นางสาวแพรวพรรณ พูลเลิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15