ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายจรัญ ปัญญาดิวงค์แกน้อยศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยา สพม.35
2นางสาวอัจฉรา กันทาท้าวบ้านเปียงหลวงร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2
3นางสาวรัชดา รัตนบุรีบ้านโป่งไฮร.ร.บ้านหนองช้างคืน สพป.ลำพูน เขต 1
4นายนคร บุญเกิดไวย์บ้านหนองยาวร.ร.วัดเจ็ดยอด สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5นายปรีชา ไชยวงค์ชุมชนบ้านเมืองงายร.ร.ชลประทานผาแตก สพป.เชียงใหม่ เขต 1
6นางสาวจิราพร ไชยวงศ์บ้านอรุโณทัยโรงเรียนวัดดอนจั่น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
7นายพรสวัสดิ์ เอื้อกุศลสมบูรณ์บ้านเมืองนะโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป.เชียงใหม่ เขต 1
8นางสาวประภาภรณ์ ลังกาสิทธิ์บ้านสินชัยโรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงใหม่ เขต 1
9นายสุริยันต์ บุญรัตนพิริยะบ้านเมืองนะโรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
10นางสาวชลธิชา โปธาบ้านเปียงหลวงโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ สพป.เชียงใหม เขต 2
11นางสาวจามรี จารุบุณย์บ้านปางเฟืองโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2
12นางพัชยา โชตินนชัยบ้านท่ามะแกงโรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
13นายสุกฤษฏิ์พล โชติอรรฐพลบ้านหนองบัวโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
14นายพิชญศักดิ์ เร่งเร็ววัดป่าแดงโรงเรียนบ้านสระ สพป.พะเยา เขต 2
15นางสาวสรารัตน์ ผัดผวนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9โรงเรียนบ้านควรดง สพป.พะเยา เขต 2
16นายฉัตรมงคล จันทราบ้านใหม่หนองบัวโรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป.พะเยา เขต 2