ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอยวัต รัศมีศรจันทร์บ้านหนองเขียวโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
2นางสุพัฒน์ อนุรักษ์บ้านป่าก๊อโรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
3นายเรวัฒน์ ไชยบาลบ้านแม่สาวโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุเคราะ สพป.เชียงราย เขต 3