ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสมพงษ์ อยู่พุ่มวัดบ้านท่าให้ออกจากราชการ 
2นายอนุรักษ์ เมืองใจบ้านห้วยป่าซางลาออกจากราชการ 
3นางศรัชญากานต์ ปัญโญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.36
4นายสมศักดิ์ แสนเปียงบ้านเวียงฝางถึงแก่กรรม