ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธนพัฒน์ พันธุ์คุ้มเก่าบ้านเชียงดาวโรงเรียนวัดดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
2นายพงศ์พันธ์ เขียวตาบ้านแม่คะร.ร.บ้านสันศรี สพป.เชียงใหม่ เขต 2
3นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์ชุมชนวัดศรีดงเย็นร.ร.วัดห้วยไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
4นายปัณณฑัตถ์ ปวงคำบ้านห้วยไคร้ร.ร.วัดโป่งแยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
5นางสาวนวกมล สายเครื่องบ้านสินชัยร.ร.หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
6นางสาวนันทพร ปัญญาสูงบ้านอรุโณทัยร.ร.คำเที่ยงอนุสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
7นางสาวเขมจุรา เรืองศิริบ้านห้วยเฮี่ยนร.ร.วัดห้วยทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
8นางสาวพรชนก ศรีสุวรรณประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)ร.ร.วัดข่วงสิงห์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
9นางสาวพัชราภรณ์ กัญชนะบ้านปางปอยร.ร.ชุมชนวัดทาเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
10นางสุพรรณี ทะนานแก้วบ้านหลวงร.ร.วัดป่าข่อยใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
11นางพนาวัลย์ สุวรรณะบ้านหนองเขียวร.ร.สันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
12นางสาวปราณี ชัยชนะบ้านห้วยคอกหมูร.ร.วัดท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 2
13นางสาวกัญญาภัทร ศุภสารบ้านเวียงหวายร.ร.วัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
14นางสาววริศรา ขยันกิจบ้านเปียงหลวงร.ร.บ้านปางไม้แดง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
15นางสาวอินทิรา กาใจบ้านสุขฤทัยร.ร.บ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2
16นางสาวฤทัยรัตน์ โสมนัสบ้านทุ่งหลุกร.ร.เวียงเศรษฐีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
17นางสาววราทิพย์ ปินะกะตาบ้านจองร.ร.บ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
18นายธีระกุล คำมูลแกน้อยศึกษาร.ร.บ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
19นางสาวยมนพร ยาวิชัยบ้านปางป๋อร.ร.บ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 6
20นายดนุพล อุดดงบ้านหัวฝายร.ร.บ้านห้วยทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
21นางสาววาสนา กูลนามบ้านจองร.ร.เวียงแหงวิทยาคม สพม.เขต 34
22นางฉายทอง จันต๊ะศิริบ้านเวียงฝางร.ร.บ้านสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2
23นางสาวอ้อมพร พุ่มร่วมใจบ้านท่ามะแกงร.ร.ชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต 1
24นางสาวสุภาจิตร เงินสมบ้านปางต้นเดื่อร.ร.บ้านป่าแฝกใต้ สพป.พะเยา เขต 1
25นางวัชรานันทร์ คชลัยบ้านป่าก๊อร.ร.ปัวพิทยา สพป.พะเยา เขต 2
26สิบเอกพงษ์ศักดิ์ คีรีสถานบุตรบ้านกองลมร.ร.บ้านไชยสถาน สพป.พะเยา เขต 2
27นายเทวินทร์ นิลมณีเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9ร.ร.บ้านทุ่งแต สพป.พะเยา เขต 2
28นายสนั่น มลานวนศึกษานารีอนุสรณ์ 2ร.ร.บรรพตวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
29นางพิพากษา ทับไธสงวัดนันทารามร.ร.ชุมชนบ้านหนองปรือ สพป.ชลบุรี เขต 3
30นางสาวประภารัตน์ ไชยวันชุมชนบ้านเมืองงายร.ร.บ้านเหมืองลึก สพป.ลำพูน เขต 1
31นายกิติพงษ์ วงศ์ธิเวทแกน้อยศึกษาร.ร.วัดบ้านดง สพป.ลำพูน เขต 2
32นางสาวศุภาพิชญ์ กุลสานต์เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ร.ร.บ้านผาลาด สพป.ลำพูน เขต 2
33นางวิลาวรรณ์ เพิ่มเยาว์บ้านหนองเขียวร.ร.บ้านห้วยต้ม สพป.ลำพูน เขต 2
34นางสาววิระวรรณ ตันติศึกษานารีอนุสรณ์ 2ร.ร.บ้านน้ำโค้ง สพป.น่าน เขต 1
35นายเสรี ภีระบ้านท่ามะแกงร.ร.ดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1
36นางสาวพัชราภรณ์ คำมูลบ้านเมืองคองร.ร.เจาพ่อหลวงอุปถัมป์ 5 สพป.เชียงราย เขต 3
37นางวรารัตน์ ดวงทิพย์เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ร.ร.บ้านสันทราย สพป.เชียงราย เขต 3
38นางสาวบงกชภรณ์ มะโนแก้วบ้านเปียงหลวงร.ร.บ้านป่าแดง สพป.เชียงราย เขต 1
39นายดำรงศักดิ์ วัฒนาบ้านเปียงหลวงร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงราย เขต 3
40นายธีรภัทร์ เทพคำบ้านปางต้นเดื่อร.ร.สันติสุข สพม.เขต 34