ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางนันทนา กันธพงศ์บ้านสันป่าแดงร.ร.บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สพป.บุรีรัม เขต 1
2นายวัชระ อินปิกบ้านปางป๋อร.ร.บ้านพะเด๊ะ สพป.ตาก เขต 2