ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวกนกพิชญ์ มณีบ้านปางแดงร.ร.วัดสันดอนมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 4
2นายรตนภูมิ โนสุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตสพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
3นายทองสุข คำหนี้วบ้านขอบด้งร.ร.บ้านดอยคำ สพป.เชียงใหม่ เขต5
4ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ชัย รติวรรธนันท์บ้านเชียงดาวสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สนง.ศึกษาธิการ จ.เชียงใหม
5นางสาวนิลประภา โพธาชัยบ้านใหม่หนองบัวร.ร.วัดเวตวันธรรมาวาส สพป.กรุงเทพมหานคร
6นางจารุวรรณ จันทองเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ร.ร.ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่
7นายอาทิตย์ แคเซอบ้านห้วยจะค่าน ต.ช.ด.อนุสรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเ