ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายดาวเรือง ปัญญาราษฎร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตลาออกจากราชการ 
2นางกิ่งดาว ปัญญามิตรมวลชนเชียงใหม่ลาออกจากราชการ 
3นางบุญญิสา อุ่นอินต๊ะบ้านแม่ข่าลาออกจากราชการ 
4นางนราวรรณ มันนีน่าบ้านแม่ป๋ามลาออกจากราชการ 
5นายคม กล่อมเกลาชุมชนบ้านเมืองงายลาออกจากราชการ 
6นางจุดี หน่อสีดาบ้านลานลาออกจากราชการ 
7นางสมศิลป์ หมื่นขุมเงินบ้านสันป่าข่าลาออกจากราชการ