ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวิราภรณ์ บุณเจริญบ้านอรุโณทัยถึงแก่กรรม 
2นางสาวหนึ่งฤทัย รัตนชมภูบ้านป่าก๊อรร.บ้านแม่ปาน สพป.แพร่ เขต2
3นายภูริทัต ศรีใจวงศ์บ้านม่วงป๊อกรร.บ้านสลก สพป.แพร่ เขต 2
4นางสาวปรียานุช วงศ์ชุ่มใจเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)รร.เด่นไชยประชานุกุล สพป.แพร่ เขต 2
5นางคลียาพร สุดสวยวนาบ้านอรุโณทัยรร.บ้านห้วยสิงห์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
6นายประกิจ จักร์แก้วรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รร.บ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
7นางสาวกัลวลี เชี่ยวชาญบ้านสินชัยรร.บ้ารสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต1
8นางสาวศิริพร อุตตมามิตรมวลชนเชียงใหม่รร.บ้านโป่งกุ่ม สพป.เชียงใหม่ เขต1
9นางสาวจงรักษ์ เมืองวุตร์เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9รร.วัดขะจาว สพป.เชียงใหม่ เขต1
10นางสาวกนกพร วิเชียรวรรณ์บ้านเวียงฝางรร.อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง สพป.เชียงใหม่ เขต1
11นางสาวสุพัตร ถาเป็งบ้านปางเฟืองรร.บ้านดอนปิน สพป.เชียงใหม่ เขต1
12ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ คำใจบ้านนามนรร.วัดวังสิงห์คำ สพป.เชียงใหม่ เขต1
13นายธีรพจน์ สมบูรณ์ศิลป์สันติวนารร.วัดสวนดอก สพป.เชียงใหม่ เขต1
14นางสาวสกลรัศศ์ บุญเรืองโชติคุณเกษมบ้านเมืองงามรร.ศิริมังคลาจารย์ สพป.เชียงใหม่ เขต1
15นางจตุพร ชินะใจบ้านแม่ใจรร.บ้านป่าไม้แดง สพป.เชียงใหม่ เขต1
16นางสาวสุมัญชรี วรรณสารบ้านสินชัยรร.บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป.เชียงใหม่ เขต1
17นางพัชราภรณ์ หย่าคำบ้านแม่กอนในรร.บ้านมอญ สพป.เชียงใหม่ เขต1
18นางสาวอัจฉรา โนคำเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์รร.บ้านสันมะฮกฟ้า สพป.เชียงใหม่ เขต1
19นางทิพยา ประหยัดยอดบ้านสันทรายคองน้อยลาออกจากราชการ 
20นางกุณนิศา โนสุบ้านปางสักรร.อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง สพป.เชียงใหม่ เขต1
21นางสาวจิรัชชา จันทร์หลวงบ้านอรุโณทัยรร.สันมหาพน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
22นางพิมจันทร์ ปวงคำบ้านห้วยไคร้รร.บ้านพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
23นางสาวกมลรัตน์ ธนะเสวีวิรุณเทพรร.บ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
24นายราชันย์ พรหมเถาว์บ้านปางมะเยารร.บ้านศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
25นางนิตยา แปงเพ็ชรเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์รร.บ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
26นางสาวสุดารัตน์ สุริยะวงษ์บ้านห้วยเฮี่ยนรร.บ้านหัวฝาย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
27นายเอนก สุขพิงค์บ้านแม่อ้อในรร.บ้านศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
28นางสาวศิริณทิพย์ สุวรรณ์บ้านเชียงดาวรร.วัดแม่กะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
29นางสาวนภา ดงสงเคราะห์บ้านอรุโณทัยรร.บ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
30นางสาวสมจิต วิเศษกันทรากรบ้านเมืองนะรร.ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัม สพป.เชียงใหม่ เขต 2
31นายชัยวุฒิ ศรีพลบ้านเวียงฝางรร.บ้านห้วยเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
32นายพัฒนพงษ์ บุญแขวงบ้านเหมืองแร่รร.ร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
33นายสุทธิพงศ์ อริยะกุลบ้านห้วยบอนรร.สันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
34นางสาวชนานันท์ ประสิทธิวงค์บ้านปางเฟืองรร.บ้านสันพระเนตร สพป.เชียงใหม่ เขต 2
35นางวชิรา ประพุทธ์พิทยาบ้านห้วยงูกลางรร.บ้านกาดยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2
36นางสาวธิดารัตน์ หล้าจันทร์บ้านหนองเขียวรร.วัดศรีโพธาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 4
37นางธัญญารัตน์ ปฎิพัฒนากุลมิตรมวลชนเชียงใหม่รร.วัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 4
38นางสาวอธิกัญร์ภัค ผัดก๋าบ้านป่าก๊อรร.บ้านปากเหมือง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
39นางปาลิดา โยธาบ้านห้วยไผ่รร.บ้านฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
40นางสาวคณิตตา บุญแน่นบ้านหลวงรร.วัดท่าต้นกวาว สพป.เชียงใหม่ เขต 4
41นางสาวธิดารัตน์ แสนปัญญาสันติวนารร.สันป่าตองสุวรรณราษฎร์วิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 4
42นางณัฐรดา ศรีภูมิรัตบ้านอ่ายรร.วัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
43นางสาวทมิตา เฉลยมั่งมีบ้านท่ามะแกงรร.วัดโรงวัว สพป.เชียงใหม่ เขต 4
44นางสาวสุจิตรา จินะวงศ์บ้านหัวฝายรร.วัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
45นายไกรทัพ สมณะบ้านเปียงหลวงรร.วัดศรีล้อม สพป.เชียงใหม่ เขต 4
46ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัณย์ จิตตาวงศ์วัดจอมคีรีรร.บ้านท้าวบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
47นางสาวผกาพันธ์ ใจมาบ้านหนองเขียวรร.บ้านปากเหมือง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
48นางสาวธัญญารัตน์ ตุ่นคำชุมชนบ้านคายรร.กปร.กลางอุปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
49นายนเรศ สมจันทร์บ้านแม่สาวรร.บ้านออนหลวย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50นายอรรถพล บุญกลิ่นบ้านห้วยบงรร.บ้านปางไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
51นายจรัล ถาวรบ้านอรุโณทัยรร.วัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
52นายธีรนันต์ ชุ่มใจบ้านหนองบัวรร.ชุมชนวัดปากกอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
53นายวุฒิชัย อุดมผลบ้านสันม่วงรร.บ้านหัวข่วง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
54นายเอกชัย ถามณีบ้านห้วยต้นตองรร.บ้านแปลง5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
55นายธนาธร จูงวงษ์สุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สมุทรสาคร
56นางโนรี รินเขียวบ้านเปียงหลวงรร.บ้านห้วยบง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
57นายนฤนาท ยศอ้ายบ้านปางต้นเดื่อรร.บ้านขุนแจ๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
58นายสันติ ภิระบรรณบ้านสุขฤทัยรร.บ้านกิ่วเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
59นางสาวอรยา ชวาเขตบ้านเปียงหลวงรร.บ้ารปางแก สพป.น่าน เขต 2
60นางสาวอิมทิรา บำรุงสุขบ้านสันป่าเกี๊ยะรร.บ้านห้วยคุ สพป.เชียงราย เขต 4