ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวโสภิตตา ช่างเหล็กบ้านเปียงหลวงรร.อนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
2นางกฤตพร แก้วตาบ้านกองลมรร.คำเที่ยงอนุสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
3ว่าที่ร้อยตรีไตรทศ ปากาศประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)รร.วัดช้างเคี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
4นายวรเชษฐ์ ศรีวิชัยบ้านทุ่งข้าวพวงรร.วัดล้านตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5นางสาวอัจฉรา วงค์คำแดงบ้านใหม่หนองบัวรร.บ้านหนองโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
6นายกิตติวัฒน์ คำกัมพลบ้านใหม่หนองบัวรร.วัดช้างเคี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
7นายสำราญ ทุนผลบ้านรินหลวงรร.สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
8นางสมฤทัย ชัยวงค์บ้านหัวฝายรร.วัดเปาสามขา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
9นางสุนันทา วงศ์อินทร์รัฐราษฎร์อุปถัมภ์รร.หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
10นายอนุวัฒน์ ท่ากระเชียงบ้านปางป๋อรร.วัดบ้านเหล่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2
11นายวิวัฒน์ วีระขจรศักดิ์บ้านเปียงหลวงรร.บ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
12นางสาวภัคญดา แสงสุรีย์เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9รร.กิ่วแลน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 4
13นางสาวนุชนาถ มายาศักดิ์บ้านแม่กอนในรร.วัดกองทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 4
14นางสาวสุชาดา บุญมาลาชุมชนบ้านเมืองงายรร.วัดพระนอนหนองผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
15นางสาวอทิติยา วุฒิเฟยบ้านเมืองคองรร.สันทรายวิทยาคม สพม.34
16นางสาวนงคราญ นวลฝั้นบ้านม่อนปิ่นรร.เชียงดาววิทยาคม สพม.34
17นางสาวสุดารัตน์ เสวะกะเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)รร.จอมทอง สพม.34
18นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชารัฐราษฎร์อุปถัมภ์กลุ่มนิเทศก์ฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
19นางสาวแสงเทียน ตันยศบ้านหนองเขียวรร.บ้านแม่แนต สพป.ลำพูน เขต 2
20นางอินทิรา อุ่นใจบ้านจองรร.บ้านแป้น สพป.ลำปาง เขต 3
21นางณิชานันท์ ตามธรรมพิธิวัตบ้านจองรร.บ้านแม่เย็น สพป.ลำปาง เขต 3
22นางพัชนี ศรีคำบ้านห้วยศาลารร.บ้านชำโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
23นายสฤษฎ์ธรน พงษ์สวัสดิ์บ้านห้วยคอกหมูรร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย
24นายวินิจฉัย บุญเทพบ้านลานลาออกจากราชการ