ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสิรินลักษณ์ ปันตะทาบ้านอรุโณทัยลาออกจากราชการ 
2นางภาวนา โนนทนวงศ์บ้านทุ่งหลุกลาออกจากราชการ