ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเทวินส์ สร้อยเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตเกษียณอายุ 
2นางธนวรรณ วงศ์จักร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตเกษียณอายุ 
3นายพงษ์สวัสดิ์ อุ่นใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตเกษียณอายุ 
4นางสุพรรณี ทองคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตเกษียณอายุ 
5นายสมาน ศิริสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตเกษียณอายุ 
6นายอนันต์ กันนางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตเกษียณอายุ 
7นายสิทธิพร นันตาวงค์บ้านม่วงชุมเกษียณอายุ 
8นายอุทัย ใจคำปันบ้านห้วยไผ่เกษียณอายุ 
9นายสมเพชร ชัยวรรณ์บ้านสุขฤทัยเกษียณอายุ 
10นายดุสิต กันทะศักดิ์ชุมชนบ้านแม่ฮ่างเกษียณอายุ 
11นายธนพนธ์ ทองดีวัดอรัญญวาสีเกษียณอายุ 
12นายเฉลิมพร มณีกุลบ้านห้วยงูกลางเกษียณอายุ 
13นางจิราพร พูลศรีบ้านม่อนปิ่นเกษียณอายุ 
14นางธิติลดา มหาพรหมบ้านปางสักเกษียณอายุ 
15นายประสิทธิ์ เศรษฐีวรฤทธิ์บ้านห้วยหมากเลี่ยมเกษียณอายุ 
16นายสว่าง ศักดิ์ใหญ่บ้านหนองยาวเกษียณอายุ 
17นายสมบูรณ์ บุญเชิดบ้านแม่คะเกษียณอายุ 
18นางสัญรญา นวลศิริชุมชนบ้านเมืองงายเกษียณอายุ 
19นางสาวธนพร จั่นเพชรชุมชนบ้านเมืองงายเกษียณอายุ 
20นางโศภิษฐ์ ดวงดาวบ้านเชียงดาวเกษียณอายุ 
21นางละเอียด ขันชัยบ้านทุ่งหลุกเกษียณอายุ 
22นางบุศรินทร์ อภัยโรจน์ชุมชนบ้านเมืองงายเกษียณอายุ 
23นายระเบียบ ขาวคมบ้านแม่กอนในเกษียณอายุ 
24นายวิทยา ประยูรบ้านทุ่งข้าวพวงเกษียณอายุ 
25นางณัฐธิดา จันทปัญญาบ้านเมืองนะเกษียณอายุ 
26นายกฤษดา อาสการบ้านอรุโณทัยเกษียณอายุ 
27นายกีรติ สุปรียธิติกุลบ้านหัวฝายเกษียณอายุ 
28นางประพิณ ศิริบ้านปงตำเกษียณอายุ 
29นางวันเพ็ญ วังตาลบ้านใหม่หนองบัวเกษียณอายุ 
30นางกันต์ณริณ ทรายขาวบ้านปงวิทยาสรรค์เกษียณอายุ 
31นางมยุรี สุริยะจักร์บ้านป่างิ้วเกษียณอายุ 
32นายอุดม คำหมื่นชุมชนวัดศรีดงเย็นเกษียณอายุ 
33นางสาวพิลาวรรณ อุดรชัยบ้านอ่ายเกษียณอายุ 
34นางสุภา ทิพย์มูลบ้านหัวฝายเกษียณอายุ 
35นางสายหยุด ฝ้ายตระกูลบ้านปงตำเกษียณอายุ 
36นางสังวาลย์ ยงพานิชวัดบ้านท่าเกษียณอายุ 
37นางวิไลวรรณ จันต๊ะเสาร์บ้านใหม่หนองบัวเกษียณอายุ 
38นางกัญญาภัคร์ อาจหาญบ้านใหม่หนองบัวเกษียณอายุ 
39นางชุลีพร ยาวะโนภาสบ้านใหม่หนองบัวเกษียณอายุ 
40นางวรรัตน์ กาบศรีบ้านโป่งถืบเกษียณอายุ 
41นางสุมาลี ทาศักดิ์บ้านศรีดอนชัยเกษียณอายุ 
42นายปรีดา ปัญญาวชิโรภาสบ้านปางสักเกษียณอายุ 
43นางปราณี พรมพันธ์บ้านแม่สูนน้อยเกษียณอายุ 
44นางอรพรรณ เขื่อนล้อมเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1เกษียณอายุ 
45นางสาวพิรุณศรี มะลิแก้วบ้านโป่งน้ำร้อนเกษียณอายุ 
46นางเรียม สิงห์ทรบ้านขอบด้งเกษียณอายุ 
47นางแสงทอง บุญเชิดบ้านเวียงฝางเกษียณอายุ 
48นางศรีรวย เชิดศิลป์ชุมชนบ้านแม่สูนหลวงเกษียณอายุ 
49นายสุดสาคร มะลิบ้านสันป่าแดงเกษียณอายุ 
50นางดารา ชุ่มวารีบ้านต้นผึ้งเกษียณอายุ 
51นางสุรัตน์ เจริญเมืองมูลบ้านหัวฝายเกษียณอายุ 
52นางชนันท์ภรณ์ จันทร์หอมบ้านม่อนปิ่นเกษียณอายุ 
53นางกรวรรณ พนาวงค์บ้านเวียงหวายเกษียณอายุ 
54นายไพโรจน์ ฟองสมุทรบ้านสันทรายเกษียณอายุ 
55นางแสงสุรีย์ เทียนแก้ววัดศรีบุญเรืองเกษียณอายุ 
56นางภัทรา อินภิบาลบ้านห้วยงูกลางเกษียณอายุ 
57นายเกษม ไทยเจริญบ้านห้วยงูกลางเกษียณอายุ 
58นางเรณู เหล่ากาวีบ้านแม่ข่าเกษียณอายุ 
59นายอินทร สมบัติใหม่บ้านแม่ข่าเกษียณอายุ 
60นางพันลภา สนธิรัตน์บ้านแม่คะเกษียณอายุ 
61นางเกษร ชม ภูบ้านเหมืองแร่เกษียณอายุ 
62นางวรรณี ทองชัยบ้านดงเกษียณอายุ 
63นางศิริวรรณ อินถาชุมชนบ้านแม่ฮ่างเกษียณอายุ 
64นางบุษบา ฉายะสุโขเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)เกษียณอายุ 
65นางเพ็ญศรี ขจีจิตต์เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9เกษียณอายุ 
66นางศิริวรรณ วิมลพันธ์บ้านห้วยศาลาเกษียณอายุ 
67ว่าที่ร้อยตรีการุณ เจริญยิ่งบ้านห้วยศาลาเกษียณอายุ 
68นางเพ็ญศรี ไชยรังชุมชนบ้านคายเกษียณอายุ 
69นางดาวเรือง หนูแสงประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)เกษียณอายุ 
70นางบัวเรียว จันทีบ้านสันต้นหมื้อเกษียณอายุ 
71นายสาโรจน์ มาหมื่นบ้านสันต้นหมื้อเกษียณอายุ 
72นางดรุณี กันทาปินบ้านดอนชัยเกษียณอายุ 
73นางจุไร พรหมคำบ้านดอนชัยเกษียณอายุ 
74นางรัชนี ชัยวรรณ์ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)เกษียณอายุ 
75นางพิมพ์ทอง คำปิ่นแก้วบ้านท่ามะแกงเกษียณอายุ 
76นางสายธาร ผู้อยู่สุขบ้านปางปอยเกษียณอายุ 
77นายเจตติพงค์ ปินตาบ้านแม่สูนน้อยเกษียณอายุ 
78นางพัชรา มุ้งเงินวัดศรีบุญเรืองเกษียณอายุ 
79นางจารุพรรณี กิตติไพโรจน์บ้านกองลมเกษียณอายุ 
80นางนวพร ทิพย์ประเสริฐบ้านฮ่างต่ำเกษียณอายุ 
81นายเสาร์คำ สมอ๊อดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตเกษียณอายุ 
82นายสุรสิทธิ์ เทพประสิทธิ์ศักดาบ้านแม่นะเกษียณอายุ 
83นายอำนวย ผัดแปงบ้านเมืองนะเกษียณอายุ 
84นายศรีทน สมบูรณ์บ้านแม่สูนน้อยเกษียณอายุ 
85นายจำลอง ใส่ใจบ้านม่วงชุมเกษียณอายุ 
86นายสุพรรณ ขันคำไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)เกษียณอายุ 
87นายสุพจน์ สุกินกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)เกษียณอายุ