ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางประกายดาว ใจคำปันบ้านสบคาบร.ร.สังวาลย์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
2นายศราวุธ เมืองมูลบ้านสันป่าเกี๊ยะร.ร.บ้านกอสะเลียม สพป.เชียงใหม่ เขต 1
3นางสาวสุดารัตน์ ใจปัญญาบ้านป่าก๊อร.ร.ทาเหนือวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
4นายปิยะ ขันแข็งบ้านโป่งนกร.รบ้านท่าหลุกสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5นางวรารัตน์ บุญมากบ้านท่ามะแกงร.ร.แม่โป่งประชาสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 1
6นางสาวอิสราภรณ์ อภิวงค์งามบ้านสันทรายคองน้อยร.ร.สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
7นางรัชรารีย์ ขัติยศบ้านใหม่หนองบัวร.ร.บ้านโป่งน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
8นางวันเพ็ญ ชาวน่านบ้านทุ่งข้าวพวงร.ร.บ้านบวกค้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
9นางสาวหยาดพิรุณ อะติถะบ้านจองร.ร.แม่โป่งประชาสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 1
10นายนพเมศ สมภารจันทร์ดอยสามหมื่นร.ร.บ้านสันต้นม่วงเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
11นางสาวสิริวิมล พวงมาลาบ้านแม่กอนในร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
12นายรณชัย สุวรรณมาลีบ้านเปียงหลวงร.ร.บ้านเชิงดอย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
13นางศศิประภา คำฝั้นบ้านปางปอยร.ร.บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป.เชียงใหม่ เขต 1
14นายธงไชย เกตุทะจักร์เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9ร.ร.บ้านแม่หวาน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
15นางพรรณทิพา เขื่อนเพชรชุมชนบ้านเมืองงายร.ร.อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
16นางสาวผทัยกาญจน์ วงค์สุริยะบ้านใหม่หนองบัวร.ร.บ้านหนองโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
17นางยุพิน เสนีวงค์ ณ อยุธยาบ้านหัวฝายร.ร.ชลประทานผาแตก สพป.เชียงใหม่ เขต 1
18นางคณิตตา วิจิตรพรบ้านอรุโณทัยร.ร.บ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
19นายวรการ ประพัฒน์สิริบ้านม่วงป๊อกร.ร.เวียงมอกวิทยา สพม.35
20นางสาวสิรินทรา พันธ์เรือนดีบ้านม่วงชุมร.ร.วังเหนือวิทยา สพม.35
21นางสาวจิรนันท์ แก้วรวมเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา สพม.35
22นายสาวิทย์ แก้วโมลาเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ร.ร.บ้านโคกวิทยาคม สพม.39
23นายวิเชียร จันทร์แดงบ้านทุ่งหลุกร.ร.บ้านแม่แจ๋ม สพป.ลำปาง เขต 3
24นางสาวฐิติพร โพธิ์จุมพลเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ร.ร.ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สพป.แม่อ่องสอน เขต 1
25นายอัฐกานต์ เติ๊กทอนบ้านม่วงป๊อกร.ร.บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
26นายบัญญัติ ยะวันบ้านป่าแดงร.ร.แม่มอกวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2
27นางสาวอัฉราพร เลิศศรีบ้านใหม่หนองบัวร.ร.บ้านห้วยผึ้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
28นางสาวปาณิสรา ติ๊บปัญญาบ้านเวียงแหงร.ร.บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป.น่าน เขต 1
29นางสาวปทุมพร เสนาธรรมบ้านผาแดงร.ร.บ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต 1
30นางสาวเกศนี รวมสุขบ้านเปียงหลวงร.ร.อนุบาลภูยามยาว สพป.พะเยา เขต 1
31นางสาวกชกร ชัยยาบ้านห้วยคอกหมูร.ร.บ้านขุนกำลัง สพป.พะเยา เขต 2
32นางสาวนฤมล ขันเบาะบ้านเวียงแหงร.ร.ชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป.น่าน เขต 2
33นายวรวุฒิ อุตสมบ้านหนองบัวให้ออกจากราชการ