ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาววัชรี วะระกุลบ้านอรุโณทัยลาออกจากราชการ 
2นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วกาวีบ้านเวียงฝางรร.บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1
3นางสาวจิรายุ ปทุมวันวัดห้วยน้ำเย็นรร.บ้านป่าส้าน สพป.เชียงราย เขต 2
4นางสาวอัจฉรา คำปาศึกษานารีอนุสรณ์ 2รร.อนุบาลเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2
5นายรัฐศาสตร์ พิสัยเลิศเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)รร.บ้านห้วยมะซาง สพป.เชียงราย เขต 2
6นายชัยยศ พิทักษ์ศรบ้านเมืองคองรร.ปางมะกาดวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2
7นายอดุลย์ นิ่มอิ่มบ้านห้วยคอกหมูรร.บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราาฎร์บำรุง) สพป.เชียงราย เขต 3
8นางสาวมณฑกานต์ น้อยหมอไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)รร.บ้านธารทอง สพป.เชียงราย เขต 3
9นางสาวพยุดา ชื่นประภากรบ้านเปียงหลวงรร.บ้านถ้ำ สพป.เชียงราย เขต 3
10นายคมสันต์ ดอกไม้มิตรมวลชนเชียงใหม่รร.บ้านป่ายาง สพป.เชียงราย เขต 3
11นางสาวสุพัตรา พรมรักษาบ้านห้วยหมากเลี่ยมรร.บ้านสันทราย สพป.เชียงราย เขต 3
12นายปกครอง ท้าวฟองคำบ้านปางต้นเดื่อรร.บ้านป่าแดง สพป.เชียงราย เขต 3
13นางสาวนิชนาฎ น้ำคำบ้านสันต้นหมื้อรร.ไตรมิตรวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
14นางสาวรสสุคนธ์ จิณณรักษ์บ้านปางต้นเดื่อรร.บ้านทุ่งโห้ง สพป.เชียงราย เขต 4
15นายทวีศักดิ์ สมควรบ้านหลวงรร.ขุนขวากพิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
16นางมัทธนา พรหมเผ่าศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อยรร.บ้านหวาย สพป.เชียงราย เขต 4
17นางสาวอัญชิษกาญจน์ โพธิ์ศรีบ้านอรุโณทัยรร.อนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
18นายเมธี แสนสำโรงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รร.บ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
19นางสาวทิพย์วดี ภาคภูมิชนบ้านวังมะริวรร.ศิริมังคลาจารย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
20นางสาวคริสตมาส เตชะบ้านแม่สาวรร.วัดเปาสามขา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
21นางสาวกันนิกา ศรีลาวัลย์สันติวนารร.วัดห้วยทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
22นางสาวมยุรา จายะกุลแกน้อยศึกษารร.บ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
23นางสาวสุพิชญา สมแก้วบ้านห้วยม่วงรร.บาน้โป่งแยงใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
24นายมนัฐชากร เทวปัญญาบ้านปางต้นเดื่อรร.วัดห้วยไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
25นางกัลยา ปัญญาโครงการหลวงแกน้อยรร.บ้านป่าตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 2
26นายวิชา หล้าคำแก้วบ้านปางป๋อรร.บ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
27นางสาววิภาวรรณ สุราชบ้านหลวงรร.บ้านแม่ปาคี สพป.เชียงใหม่ เขต 2
28นายสุชาติ เตชะพนาลัยบ้านใหม่หนองบัวรร.บ้านแม่ลานคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
29นางสาวปิยะฉัตร ทิพย์มณีบ้านเปียงหลวงรร.บ้านแม่ขะปู สพป.เชียงใหม่ เขต 2
30ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรวรรณ ปูสัญจรมิตรมวลชนเชียงใหม่รร.ขุนแจ๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
31นายณัฐพล ปินทองบ้านปางสักรร.บ้านม่วงพี่น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
32นางสาวลาวัลย์ ปู่เงินบ้านเมืองคองรร.บ้านเตียนอาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5
33นางสาวคนึงนิตย์ ทองบือบ้านปางมะเยารร.บ้านห้วยส้มป่อย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
34นายภานุรังษี คงธนกฤตกรบ้านหนองเขียวรร.มัธยมกัลยาณิวัฒนา สพม.เชียงใหม่
35นางสาววีรินทร์ภัทร จันทร์แก้วบ้านแม่สูนน้อยรร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
36นายวรพัฒน์ มันห้วยบ้านห้วยไคร้รร.เวียงแหงวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
37นายพีรพงษ์ กมลสมัยโชติคุณเกษมบ้านเมืองงามรร.สันทรายวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
38นางสาวอรพิน หยกถาวรวงศ์บ้านสุขฤทัยรร.บ้านกาดวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
39นายฐิติพงศ์ ปริยวาณิชบ้านใหม่หนองบัวรร.ดอยเต่าวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
40นายโยธิน คำมาบ้านนามนรร.บ้านสันติสุข สพป.พะเยา เขต 2
41นางจรัสศรี ก๋องแก้วบ้านสันป่าข่ารร.อนุบาลเชียงคำ สพป.พะเยา เขต 2