ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวเกษราภรณ์ ใหม่คำหล้าวัดห้วยน้ำเย็นรร.บ้านสัน สพป.เชียงราย เขต 2
2นายสิทธิกร สอนทะบ้านเปียงหลวงรร.บ้านตอง สพป.น่าน เขต 1
3นางสรัลนุช ศิริแก้วบ้านสุขฤทัยรร.บ้านผาสิงห์ สพป.น่าน เขต 2
4นางอรสา ตั้งเรืองตระกูลบ้านลานรร.บ้านคลองกรำ สพป.ระยอง เขต 1
5นางสาวเบญจพร ธนะมิตรบ้านแม่ข่ารร.นาน้อย สพม.น่าน
6นายจิรพงศ์ กาศเกษมบ้านใหม่หนองบัวรร.สองพิทยาคม สพม.แพร่
7นางสาวกันตพร กันต๊ะมาบ้านแม่นะรร.บุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน
8นางวชิราวรรณ รอดกังวลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตกลุ่มอำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 1 สพป.นนทบุรี เขต 1
9นางสาวนวรัตน์ สุวรรณโชติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นนทบุรี เขต 1
10นางสาวภณิดา จักษุพรบ้านอรุโณทัยรร.บ้านจ่าโบ่ สพป.แม่อ่องสอน เขต 1
11นางสาวพรทิพย์ ศรีพันธ์วนาบ้านแม่นะรร.บ้านเลโคะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
12นางสาวพิรัญญา นากรณ์บ้านแม่กอนในรร.บ้านหนองด่าน สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
13นางศรีลา สมบัติใหม่บ้านแม่ข่าลาออกจากราชการ 
14นางจำนงค์ ใหม่คำบ้านแม่ข่าลาออกจากราชการ 
15นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตลาออกจากราชการ