ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาววาสนา วงวานบ้านโป่งถืบรร.บ้านหล่ายทา สพป.ลำพูน เขต 1
2นายอนุวรรต บุญเรืองบ้านเปียงหลวงรร.บ้านปงแม่ลอบ สพป.ลำพูน เขต 1
3นางสาวสุภาพรรณ ปัญโญบ้านม่วงชุมรร.บ้านปงแม่ลอบ สพป.ลำพูน เขต 1
4นางศรัญญา จินะกาศบ้านสันม่วงรร.อนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1
5นางสาวรัตนาภรณ์ คำแจ้งบ้านเมืองนะรร.วัดวังหลวง สพป.ลำพูน เขต 2
6นายสถาปนา กาสุยะศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อยรร.บ้านหนองหลัก สพป.ลำพูน เขต 2
7นางสาวสุภาพร มาเสนบ้านเปียงหลวงรร.บ้านโป่งแดง สพป.ลำพูน เขต 2
8นางจินตนา อุปหนองเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)รร.บ้านศรีเตี้ย สพป.ลำพูน เขต 2
9นางสาวกุลธิดา อินมณีบ้านเหมืองแร่รร.บ้านสันป่าสัก สพป.ลำพูน เขต 2
10นางสาวณัฐนิธี กองไชยต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3รร.บ้านอ่อมต้อ สพป.ลำพูน เขต 2
11นางสาวกมลภัทร คำมาสุขชุมชนบ้านคายรร.บ้านปวง สพป.ลำพูน เขต 2
12นางสาวกานดา บุญญกิติกรบ้านม่อนปิ่นรร.บ้านเพชรน้ำผึ้ง สพป.อุทัยธานี เขต 2
13นางสาวกฤษณา อินนันชัยบ้านจองลาออกจากราชการ 
14นางสาวขวัญใจ วรเกษมศักดิ์บ้านห้วยปูถึงแก่กรรม