ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาววันทนี ขุนรินชาบ้านเวียงฝางลาออกจากราชการ 
2นายยุทธการ อุประโจงบ้านหัวฝายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา เขต 8 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเ
3นางสาวเกศกนกวรรณ วงศ์ใหญ่บ้านป่าก๊อรร.ราชประชานุเคราะห์ 24 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเ