ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสายัณห์ จันทร์อ่อนบ้านเวียงหวายเกษียณอายุ 
2นายผจญ เกี๋ยงอาภาบ้านนาหวายเกษียณอายุ 
3นายสุรัตน์ ทรุดทรวงบ้านหนองตุ้มเกษียณอายุ 
4นายอนุสรณ์ ธรรมชัยบ้านสันทรายเกษียณอายุ 
5ว่าที่ร้อยตรีชนัญชิต ธันยารัตน์ศรัณบ้านทุ่งหลุกลาออกจากราชการ 
6นางสาวพิสมัย อะโนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตเกษียณอายุ 
7นายบรรเจิด วิมลสุจริตชุมชนบ้านเมืองงายเกษียณอายุ 
8นางสมศรี เลายี่ปาบ้านปางเฟืองเกษียณอายุ 
9นายมานิตย์ ชัยอินทร์บ้านสันทรายคองน้อยเกษียณอายุ 
10นายณัฐพล แสงอรุณบ้านห้วยเฮี่ยนเกษียณอายุ 
11นายเสน่ห์ นกแก้ววัดนันทารามเกษียณอายุ 
12นายชาญปรีชา ชมสวนบ้านสันต้นเปาเกษียณอายุ 
13นางสุดใจ เจริญสุขบ้านห้วยทรายขาวเกษียณอายุ 
14นางเพ็ญจันทร์ คงบุญแก้วบ้านออนเกษียณอายุ 
15นางนงเยาว์ วัดบุญเลี้ยงบ้านปางมะเยาเกษียณอายุ 
16นางศรีสุดา ยองแสงจันทร์บ้านหนองตุ้มเกษียณอายุ 
17นางพัฒนา อุตรสุขชุมชนบ้านแม่สูนหลวงเกษียณอายุ 
18นางณมน ศักดิ์ใหญ่ชุมชนบ้านแม่สูนหลวงเกษียณอายุ 
19นายวิเชียร กันยาเลิศบ้านต้นส้านเกษียณอายุ 
20นางนภาพร แสงตันบ้านแม่งอนกลางเกษียณอายุ 
21นายประสิทธิ์ วิญญาเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1ลาออกจากราชการ 
22นางมรกต จาวสถาพรเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1เกษียณอายุ 
23นางชญานิษฐ์ นันทศักดิ์บ้านต้นผึ้งเกษียณอายุ 
24นางสุวารี เทพสุรินทร์บ้านต้นผึ้งเกษียณอายุ 
25นางสาวพรรณี จันณรงค์บ้านม่อนปิ่นเกษียณอายุ 
26นางเพ็ญศรี ตาปัญญาบ้านห้วยงูกลางเกษียณอายุ 
27นางรัชนี คำวินิจบ้านห้วยงูกลางเกษียณอายุ 
28นางสาวอรยา กันธารักษ์บ้านแม่ข่าเกษียณอายุ 
29นางกาญจนา อภิวงค์บ้านแม่ข่าเกษียณอายุ 
30นางสาวเครือวรรณ ไชยเลิศบ้านแม่คะเกษียณอายุ 
31นายสุรพล ชม ภูบ้านเหมืองแร่เกษียณอายุ 
32นางอำพร ปาบุ่งชุมชนบ้านแม่ฮ่างเกษียณอายุ 
33นางสาวสุรางค์ ตัวลือบ้านห้วยปูเกษียณอายุ 
34นายชาตรี วงศ์จำรัสบ้านเวียงแหงเกษียณอายุ 
35นายบุญธรรม กาใจคำชุมชนวัดศรีดงเย็นเกษียณอายุ 
36นางศุภมิตร สบายสุขชุมชนวัดศรีดงเย็นเกษียณอายุ 
37นายฉัตรินทร์ ศิริชุมชนวัดศรีดงเย็นเกษียณอายุ 
38นางนภางค์ ทองดีชุมชนวัดศรีดงเย็นเกษียณอายุ 
39นางศิขรินทร์ คำขันแก้วบ้านอ่ายเกษียณอายุ 
40นางสุพัตร์ ศิริวัดบ้านท่าเกษียณอายุ 
41นางลำดวน อยู่พุ่มวัดบ้านท่าเกษียณอายุ 
42นางกุลรดา เจียมธรากุลวัดบ้านท่าเกษียณอายุ 
43นายพยุงศักดิ์ กันจินะบ้านแม่ทะลบเกษียณอายุ 
44นางกนกวรรณ สมหวังบ้านแม่ทะลบเกษียณอายุ 
45นางสาวอัจฉราภรณ์ สิริจินดาวรรณบ้านสุขฤทัยร.ร.ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนตรเชียงใหม่