ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางนุชสรา ปานทองคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตสพป.นครสวรรค์ เขต 1 สพป.นครสวรรค์ เขต 1
2นางสาวรัชดา ไชยมีบ้านเชียงดาวร.ร.ป่ากลางมิตรภาพที่ 166 สพป.น่าน เขต 2
3นางสาวจุฑาทิพย์ อิ่นแก้วบ้านหัวนาร.ร.ภูเค็งพัฒนา สพป.น่าน เขต 1
4นางสาวขนิษฐา ปันสอนบ้านเชียงดาวร.ร.บ้านห้วยเลา สพป.น่าน เขต 1
5นายหัสพงศ์ งานดีบ้านหลวงร.ร.บ้านทุ่งต้นศรี สพป.พะเยา เขต 1
6นางลำพันธ์ ราษีบ้านถ้ำร.ร.บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) สพป.พะเยา เขต 1
7นางสาวปริศนา มะโนการบ้านห้วยป่าซางร.ร.บ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1
8นางสาวเหมยฟ้า มาหล้าบ้านหนองเขียวร.ร.บ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต 1
9นายสิทธิพงษ์ จันสมบ้านม่วงชุมร.ร.ชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต 1
10นายนิเวศน์ มุมวงค์บ้านห้วยจะค่าน ต.ช.ด.อนุสรณ์ร.ร.บ้านห้วยเจริญราษฎร์ สพป.พะเยา เขต 1
11นายชั้น อินต๊ะสารบ้านหนองเขียวร.ร.บ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต 1
12นางสาวศศิประภา โปธาเจริญบ้านม่วงชุมร.ร.ชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป.พะเยา เขต 1
13นางสาวปาณิสรา สายชมภูรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ร.รเทศบาลตำบลแม่ริม เทศบาลตำบลแม่ริม
14นางปณิตา ศรีวิชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เชียงใหม่
15นายเล็ก ผิวใสบ้านม่วงป๊อกลาออกจากราชการ 
16นางภาวศุทธิ์ หน่อแหวนบ้านถ้ำตับเตาถึงแก่กรรม