ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวเกวรินทร์ ศรีวิลัยบ้านแม่อ้อในรร.บ้านห้วยหมอเฒ่า สพป.เชียงราย เขต 2
2นางสาวเจนจิรา สิงห์ทนะบ้านเหมืองแร่รร.บ้านสันก้างปลา สพป.เชียงราย เขต 2
3นายรัชพล ทวีกิตติคุณบ้านนาหวายรร.บ้านแม่ผักแหละ สพป.เชียงราย เขต 2
4นางสาวดวงสุรีย์ ชัชวาลย์ปรีชาต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3รร.ชุมชนบ้านสันจำปา สพป.เชียงราย เขต 2
5นางสาววิภาพร จอมแก้วไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)รร.บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต 2
6นายสุรวุฒิ ศรีคำรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รร.วัดดอนจั่น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
7นายณัฐพงษ์ ไชยเพ็งบ้านถ้ำรร.ศรีเนห์รู สพป.เชียงใหม่ เขต 1
8นางสาวภัฏฐ์ธีรา รัตนทวีชัยพรบ้านสันต้นหมื้อรร.อนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
9นางสาวจักรี จอมศักดิ์บ้านหลวงรร.บ้านห้วยเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
10นางสาวอังคณา มหายศบ้านแม่กอนในรร.บ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
11นางสาวกานต์รวี ประหยัดยอดแกน้อยศึกษารร.วัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
12นายทีรายุธ หลวงแก้วบ้านเวียงฝางรร.บ้านบวกจั่น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
13นางสาวปรียาภรณ์ ถาวะระบ้านเมืองนะรร.บ้านสันศรี สพป.เชียงใหม่ เขต 2
14นางสาวธนาภรณ์ อินต๊ะวัดห้วยน้ำเย็นรร.บ้านวังดาว สพป.น่า เขต 1
15นางสาวอรนงค์ อักขระบ้านเวียงฝางรร.บ้านด่าน สพป.น่าน เขต 2
16นางสาวอัญชลี เพชรเทียนชัยบ้านต้นผึ้งรร.บ้านบ่อเบี้ย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
17นายอนุพงศ์ ใจกว้างบ้านกองลมรร.บ้านดอยผีลู สพป.แม่อ่องสอน เขต 1
18นางการเกตุ เสริมผ่องบ้านกองลมรร.บ้านดอยผีลู สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
19นางสาวขวัญฤทัย วงศ์ชัยบ้านศรีดอนชัยรร.บ้านเมืองแปง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
20นางสาวขวัญชนก ผัดสุรินทร์โครงการหลวงแกน้อยรร.บ้านทาน สพป.ลำปาง เขต 1
21นางสาวศิรประภา ปิยกุลสันติสุขบ้านนาหวายรร.ธงชัยวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1
22นางสาวธนฝัน สุธรรมบ้านสันป่าแดงรร.ไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) สพป.ลำปาง เขต 1
23นางพิกุล อินไชยบ้านห้วยต้นตองรร.บ้านดอนธรรม สพป.ลำปาง เขต 1
24นางสาวเรณู อบกลิ่นบ้านสันทรายคองน้อยรร.วังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 1
25นางสาวนพมาศ เรืองยศบ้านปางป๋อรร.ไผ่งามวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1
26นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไข่คำบ้านเวียงฝางรร.บ้านป่าแดง(วันรัตทวิทยา) สพป.แพร่ เขต 1
27นางสาวจุฑารัตน์ ล่องหนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงามรร.บ้านห้วยอ้อย สพป.แพร่ เขต 1
28นางสาวประภัสสร คงสีหะรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รร.อนุบาลศาลาแดง สพป.สระบุรี เขต 1
29นางสาวอาทิตยา อินทะวงค์บ้านห้วยไคร้รร.บ้านต้นผึ้ง สพป.ลำพุน เขต 1
30นางสาวมุกดา โปรงสุยาบ้านเวียงฝางรร.บ้านป่าคาป่าม่วง สพป.แพร่ เขต 2
31นางสาวกุลธิดา จันมะโนบ้านป่าแดงรร.บ้านแช่ฟ้า สพป.แพร่ เขต 2
32นางสาวเจนจิรา จันฟูบ้านแม่อ้อในรร.บ้านสบป้าก สพป.แพร่ เขต 2
33นางสาวชมพูนุช ผัดผ่องบ้านสันทรายคองน้อยรร.บ้านม่วงคำ สพป.แพร่ เขต 2
34นายภราดร พิมลวิชยากิจบ้านเวียงฝางรร.บ้านวังเบอะ สพป.แพร่ เขต 2