ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายจักรพงศ์ มหายศเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9ลาออกจากราชการ 
2นางสาวอรณัชชา จอมเมืองบ้านสุขฤทัยลาออกจากราชการ 
3นายบุญญฤทธิ์ อุตทนันบ้านเวียงฝางลาออกจากราชการ 
4นายณัฐวุฒิ สิงห์คำชุมชนบ้านแม่สูนหลวงลาออกจากราชการ 
5นายนิติศาสตร์ กันธพงษ์ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2
6นางพัชรี อุ่นละออบ้านเชียงดาวร.ร.บ้านกาดฮาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2