ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเพิก พงษ์ไทยบ้านกองลมร.ร.สันป่ายางวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
2นายอานนท์ ก๋าบุตร์บ้านแม่แมะร.ร.วัดบ้านเหล่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2
3นางสาววิยะดา ทองบางพระบ้านห้วยงูกลางร.ร.บ้านเขาฝ้าย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
4นายเชาวลิต กันยาบ้านทุ่งหลุกร.ร.ตรีมิตรวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
5นายอรรถวิท ดำรงวิริยะนุภาพบ้านหนองเขียวร.ร.บ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต 1
6นางสาวอุทัยวรรณ ปันคำบ้านสันปอธงร.ร.บ้านแฮะ สพป.พะเยา เขต 2
7นายอนุกูล ศรีสมบัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตสพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1