ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสาธินี ยศวิทยากูลกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)ลาออกจากราชการ 
2นายณัฐภาส รุ่งศิริรัตนชัยบ้านจองร.ร.วัดพญาชมภู สพป.เชียงใหม่ เขต 4
3นางธัญญาธร ศิริสุภาศักดิ์บ้านปางป๋อร.ร.ปางมะผ้าพิทยาสรรค์ สพม.แม่อ่องสอน
4นางสาวนุชราภรณ์ ไข่กอบ้านสันต้นหมื้อร.ร.แม่ยางตาล สพป.แพร่ เขต 1
5นางสาวพัชราภรณ์ แก้วตาบ้านโละร.ร.ชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต 1
6นายสุพัฒชัย พรหมเผ่าบ้านท่ามะแกงร.ร.บ้านใหม่ สพป.พะเยา เขต 1
7นางสาวอัจฉริยา ตุ้ยดีบ้านม่วงชุมร.ร.บ้านแม่พริก สพป.พะเยา เขต 1