ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาธิดา ก้อนสมบัติบ้านหนองยาวลาออกจากราชการ 
2ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงบ้านเมืองนะลาออกจากราชการ 
3นายภูริทัต ศรีวัฒนะบ้านหนองขี้นกยางลาออกจากราชการ