ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอัษฎาวุธ วรรณะบ้านปงตำรร.แม่อายวิทยาคม อบจ.เชียงใหม่
2นายอธินันท์ บุตรเปาบ้านเวียงแหงรร.บ้านศาลา อบจ.เชียงใหม่
3นายศรายุทธ มณีขัติพัฒนาต้นน้ำขุนคองรร.ดอนแก้วเนรมิตรปัญญา อบต.ดอนแก้ว
4นางสาวกัญญารัตน์ คำนนท์โชติคุณเกษมบ้านเมืองงามรร.ดอนแก้วเนรมิตรปัญญา อบต.ดอนแก้ว
5นางสาวจันทมณี ก๋านนท์บ้านสุขฤทัยลาออกจากราชการ 
6นางสาวธัญญาทิพย์ ปิงแก้วบ้านโป่งไฮรร.เทศบาลตำบลนาครัว สป.เทศบาลตำบลนาครัว
7นางสาววรัญญา พรมรินทร์บ้านท่ามะแกงรร.เทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย