ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาววัชราภรณ์ กันใจบ้านม่อนปิ่นร.ร.บ้านต้นรุง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
2นางอาภารัศมิ์ กองใจบ้านปางต้นเดื่อร.ร.บ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชีงใหม่ เขต 2
3นางสาวชุติมา สว่างแสงบ้านอรุโณทัยร.ร.ทาเหนือวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
4นางสาวธิดารัตน์ ประทับเคนบ้านใหม่หนองบัวร.ร.บ้านปางน้ำถุ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5นายอภิรักษ์ พรหมชนะบ้านป่าบงร.ร.บ้านโป่งน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
6นายมงคล บุญมาบ้านท่ามะแกงร.ร.แม่เหียะสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 1
7นายภานุพงศ์ น้ำหล่ายบ้านขอบด้งร.ร.บ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
8นายคมวัน พันนุ้ยพัฒนาต้นน้ำขุนคองร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
9นางจันทนา เปลาบ้านห้วยจะค่าน ต.ช.ด.อนุสรณ์ร.ร.บ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
10นางณัฐธิดา ทองทาบ้านโป่งนกร.ร.ชลประทานผาแตก สพป.เชียงใหม่ เขต 1
11นายเอกพันธ์ จันทาวงษ์บ้านเวียงฝางร.ร.คำเที่ยงอนุสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
12นายพลชาติ งามสมบ้านหลวงร.ร.วัดห้วยทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
13นางสาววรวลัญช์ กันใจบ้านห้วยคอกหมูร.ร.บ้านออนหลวย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
14นายสุรพงษ์ จองคำบ้านหลวงร.ร.บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป.เชียงใหม่ เขต 1
15นายสานิตย์ เตชะสายบ้านห้วยงูกลางร.ร.บุญวาทวิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน
16นางสาวดลหทัย อินทร์จันทร์ชุมชนบ้านวังจ๊อมร.ร.ทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน
17นางสาววิภาสินี คำแก้วบ้านหนองเขียวร.ร.วัดแม่แก๊ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
18นางสุกัญญา สามเจริญบ้านนาหวายร.ร.ร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
19นางสาวศุภมาส เสนธรรมบ้านปางมะเยาร.ร.บ้านสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 1
20นางสาวเนตรนภา หม่อโพบ้านหัวนาร.ร.วัดแม่แก๊ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
21นายหัตถชัย สุริยาบ้านปางป๋อร.ร.บ้านท่าเกวียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
22นางสาวกมลวรรณ ถิ่นสอนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ร.ร.บ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
23นางสาวกมลพรรณ เดือนเพ็ญบ้านแม่ขิรร.บ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2
24นางสาวบุณฑริกา บุบผชาติกุลบ้านสันป่าเกี๊ยะร.ร.ชุมชนบ้านช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2
25นางสาวฌานุมาศ ชุติปิยะพรบ้านจองรร.บ้านผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
26นางสาวณิญารินทร์ ปันสุวรรณหิรัญพัฒนาต้นน้ำขุนคองรร.สบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
27นางสาวศิรฎา มณีชัยวัดนันทารามรร.บ้านกาดยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2
28นางสาวไพจิตรา พิชิตปัจจาเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9รร.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
29นางปัทมา พุทธแสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตโอนไปสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
30นางสาวเปรมสุดา นันโทบ้านปางปอยรร.บ้านกาศเมฆ สพป.ลำปาง เขต 1
31นางธนวดี ก๋าเมืองลือเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์รร.อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) สพป.ลำปาง เขต 1
32นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์จัดชุมชนบ้านคายรร.บ้านแม่ตีบ สพป.ลำปาง เขต 1
33นางสาวชไมพร ธิยานนท์ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)รร.บ้านบ่อห้อ สพป.ลำปาง เขต 1
34ว่าที่ร้อยตรีคณาศักดิ์ จริยพัฒนกุลบ้านท่ามะแกงรร.สบเมาะวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1
35นายนพดล แสงดีประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)รร.วัดหาดปู่ด้าย สพป.ลำปาง เขต 2
36นางสาวสูรียานี เจ๊ะมะไทยทนุบ้านสันต้นดู่ร.ร.บ้านกาดโสด สพป.ยะลา เขต 2
37นายกิตติภัทร บารมีรัตนชัยบ้านเชียงดาวร.ร.บ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
38นางสาวสุวรรณา มาชูบ้านม่วงชุมรร.สามัคคีอนุสรณ์ สพป.พัทลุง เขต 2
39นางสาวนูรียา พุทธจันทร์บ้านแม่ป๋ามรร.บ้านท่าวา สพป.พัทลุง เขต 2
40นางสาวยลดา หล้าเหลื้อมบ้านแม่อ้อในรร.บ้านทุ่งยาว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
41นางดาวัลย์ ปัญญาศรีบ้านม่วงชุมรร.บ้านวนาหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
42นายมลวัฒน์ มะลิวัลย์บ้านเวียงแหงรร.บ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5
43นางสาวศุภลักษณ์ ศรีษะบ้านปางต้นเดื่อรร.บ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 3
44นางสาวณิรัตตา ปิมแปงบ้านม่วงชุมรร.บ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 3
45นางสาวศิริพร ดวงดีบ้านต้นผึ้งรร.ตชด.ศรีสมวงค์ สพป.เชียงราย เขต 3
46นางสาววิภาดา แก้ววงค์ธิบ้านห้วยจะค่าน ต.ช.ด.อนุสรณ์รร.บ้านแม่แฮเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
47นายอดิศักดิ์ ต๊ะคำชุมชนบ้านวังจ๊อมรร.ศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
48นางสาวมนัชญา บุญประกอบบ้านใหม่หนองบัวรร.บ้านซับไม่แดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
49นางสาวกัญจน์ชญา ฐากรบ้านม่วงชุมรร.บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 5
50นางวริษา ยังรอดบ้านนามนรร.บ้านต่อม สพป.พะเยา เขต 1
51นางสาววาวิการ์ คล้ายไทยบ้านสุขฤทัยรร.บ้านรวมมิตร สพป.เชียงราย เขต 1
52นางสาวพิมพา พนาภัยบ้านม่วงป๊อกรร.วัดสุคันธศีลาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
53นางปาณัสม์ชา พิจคำบ้านหนองเขียวรร.บ้านนวราษฎร์ สพป.น่าน เขต 1
54นางสาวกษิรา ธิจันทร์ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)รร.ประกิตเวชศักดิ์ สพป.น่าน เขต 1
55นายธนากร ฟ้าเลิศบ้านใหม่หนองบัวรร.อนุบาลเชียงคำ สพป.พะเยา เขต 2
56นางสาวจันทร์นิภา ปัญโญบ้านเวียงฝางรร.ชุมชนตำบลน้ำดิบ สพป.ลำพูบ เขต 1
57นางรัชนีวรรณ ผ่องพรรณ์เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1รร.บ้านแพะยันต์ดอยแช่ สพป.ลำพูน เขต 1
58นางสาวกชวรรณ นาคะจินดาชุมชนบ้านเมืองงายรร.วัดสันทราย สพป.ลำพูน เขต 1
59นางสาวชนาภา นำพร้องบ้านห้วยหมากเลี่ยมรร.วัดบ้านธิ สพป.ลำพูน เขต 1
60นางสาวสุพรรณี มีสัตย์บ้านห้วยจะค่าน ต.ช.ด.อนุสรณ์รร.เชตวันหนองหมู สพป.ลำพูน เขต 1
61นางสาวรุ่งทิวา แก้วสุริยะบ้านเปียงหลวงรร.อรุโณทัยวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
62นางสาวกาญจนา สูนกายบ้านอรุโณทัยรร.อรุโณทัยวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
63นางสาวจีรพรรณ แก้วบุดดีบ้านปางสักรร.หางดงรัฐราาฎร์อุปถัมภ์ สพม.เชียงใหม่
64นายศุภกฤต ยอดเวียงไชยบ้านปางต้นเดื่อรร.สันป่ายางวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
65นายนครินทร์ น้อยปุกบ้านอรุโณทัยรร.จอมทอง สพม.เชียงใหม่
66นางสาวพิมพรรณ อินต๊ะอุ่นบ้านปางป๋อรร.บ้านแม่แสม สพป.ลำพูน เขต 2
67นายอุดร ใจบุญพัฒนาต้นน้ำขุนคองรร.บ้านแม่ปาคี สพป.เชียงใหม่ เขต 2
68นายธีรวิทย์ สุวรรณาบ้านหัวฝายรร.แม่แตง สพม.เชียงใหม่
69นางปุณิกา อินสุวรรณ์ไทยทนุบ้านสันต้นดู่รร.แม่โป่งประชาสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 1
70นางสาวทัศนีย์ บุตรป้อมเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9รร.ชลประทานผาแตก สพป.เชียงใหม่ เขต 1